Декларация

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на вътрешните и световни пазари и нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качеството на произвжданите продукти/извършвани услуги, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа на служителите и работниците, „Мултитерм” ООД формира и провежда своята политика в следните направления:

1. Качество на произвежданите продукти/извършвани услуги.

Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта ISO 9001:2015 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление.

Управление на качеството при изработване, поддръжка и ремонт на електро и В и К инсталации и постигане на пълно съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните изисквания.

Постоянен стремеж за прилагане на новости при осъществяване дейностите на дружеството;

Оптимизиране на процесите в дружеството за адекватност, ефективност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Постоянен стремеж за използване на най-новите материали и прилагане на най-ефективните технологии в дейностите на дружеството .

Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството;

Непрекъснат контрол на всички нива при извършване дейностите на дружеството по отношение на качеството на произвежданите продукти / извършвани услуги;

Ефективно и ефикасно използване на наличните човешки и финансови ресурси;

Планирано текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала, както и прилагане на подходящи методи за стимулиране на неговата мотивация за активно участие във всички процеси на подобряване, свързани с постигане целите по качеството на дружеството.

Създаване, поддържане и развиване на честнни и коректни отношения с клиентите;

Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „Мултитерм” ООД;

Спазване на всички нормативни актове, стандарти и други изисквания;

Поддържане доверието и удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно, професионално и отговорно удовлетворяване на техните изисквания и очаквания

2. Опазване на околната среда.

Идентифициране на аспектите на околната среда, свързани с настоящите и бъдещите дейности, продукти и услуги на Дружеството съгласно изискванията на ISO 14001:2015;

Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на водите и почвите.

Постигане на съответствие с приложимите нормативни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти с корпоративните изисквания.

Извършване на периодичен анализ на въздействието върху околната среда при извършване на дейностите на дружеството;

Опазване на околната среда (въздух, вода, почва и др.) от производствени и непроизводствени отпадъци, както и от влиянието на човешката дейност върху нея;

Осигуряване на осведоменост на персонала по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, съпътстващи дейността на дружеството;

Икономично потребление на ресурсите – горива, ел. енергия и вода.

Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми.

Наблюдение и измерване (при необходимост) на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда.

Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността и екологичната култура на персонала, и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда.

Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаването на проблеми по нейното опазване.

3. Здраве и безопасност при работа.

Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта BS OHSAS 18001:2007 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление.

Създаване на такива условия на труд, които елиминират предпоставките за професионални заболявания, трудови злополуки и осигуряват пълен физически, психически и социален конфорт на персонала на дружеството, подизпълнителите и други свързани с дейностите лица.

Реализиране на по-високи от нормативно определените минимални изисквания за опазване здравето на персонала и осигуряване на неговата безопасност при работа. Прилагане принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване на професионалните рискове пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания.

Осигуряване безопасността на персонала на временните работни площадки.

Осигуряване на необходимите лични предпазни средства, защитна екипировка и контрол на използването им.

Осигуряване на необходимите и подходящи обучения, информация и инструкции за целия персонал и посетителите.

Изпълнение на нормативните изисквания за здраве и безопасност при работа, както и създаване на предпоставки за повишаването им;

Превантивна работа, която се състои в предприемане на мерки за предотвратяване и недопускане на рискове, наранявания или заболявания в трудовия процес.


Следвайки тази политика на управление, ние се стремим „Мултитерм” ООД да се утвърди като предпочитан партньор на пазара за изработване, поддръжка и ремонт на електро и В и К инсталации.

Поставили сме си следните общи цели:

1. Подобряване качеството на произвежданите продукти и извършвани услуги.

2. Опазване на околната среда от въздействието на извършваните от дружеството дейностите.

3. Създаване на нормални условия за здраве и безопасност при работа.


За провеждането на политиката и изпълнението на целите, ръководството на дружеството изисква:

Спазване и прилагане на принципите на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и нормативните документи;

Непрекъснато осъвременяване на Политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;

Дефиниране на измерими цели, в съответствие с политиката на Дружеството и тяхното изпълнение;

Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и усъвършенстването на ИСУ;

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, повишаваща мотивацията, производителността и развитието на персонала;

Разясняване на персонала на дружеството за важността от удовлетворяването на изискванията на клиента, както и спазването на всички законови и нормативни изисквания към продуктите/услугите;

Разясняване на насоките за развитие и непрекъснато подобрение на състоянието на дружеството;

Осигуряване на ефективна комуникация на всички нива в дружеството;

Изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на продукти, стоки и услуги;

Редовното проследяване и анализиране на информацията, свързана с оценката на удовлетвореността на клиентите и своевременното разрешаване на въпросите, отнасящи се до взаимоотношенията с тях;

Анализиране на информацията за резултатите от дейностите по отношение на околната среда, здравето и безопасността при работа;

Осигуряване на необходимите материални и нематериални ресурси, заложени в Програма за развитие на дейностите и подобряване на ИСУ;

провеждане на одити, установяващи съответствие на функционирането на Интегрираната система за управление със стандартите;

провеждане на пероидични прегледи от Ръководството на Интегрираната система за управление за нейното функциониране и ефективността ѝ.


При изпълнението на тази политика, ръководството на „Мултитерм” ООД изисква от всички служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Ръководството изисква да се познават добре: политиката и целите по качество, околна среда и здраве и безопастност при работа, интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.


Като Управител на „Мултитерм” ООД

ДЕКЛАРИРАМ:

личен ангажимент и отговорност по осигуряване на всички необходими ресурси, за изпълнение на начертаната политика и постигане на поставените цели по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа при изработване, поддръжка и ремонт на електро и В и К инсталации , за да гарантираме очакванията на клиентите, служителите на дружеството и обществото като цяло и за запазване на техните правата.


Дата 29.09.2017 г.

Управител:                                             

инж. Димитър Кънев