Пиролизни котли

ел. конвектор
1 Комин; 2 Ревизионен капак; 3 Капак на комина; 4 Изход на топлата вода; 5 Температурен датчик; 6 Датчик на налягане; 7 Регулатор на котела; 8 Горна вратичка; 9 Дръжка на горната вратичка; 10 Камера за зареждане с дърва; 11 Клапан на вентилатора; 12 Вентилатор; 13 Корпус на вентилатора; 14 Дюза от огнеупорен бетон; 15 Клапа, регулираща подаването на вторичния въздух; 16 Камера за изгаряне; 17 Долна вратичка; 18 Топлообменник; 19 Посока на движение на първичния въздух; 20 Изход на дима; 21 Вход на студената вода; 22 Дренажен клапан; 23 Посока на движение на вторичния въздух; 24 Водна решетка; 25 Изолация; 26 Предпазна врата; 27 Датчик на налягане; 28 Скара
      Ключът за получаване на голямо количество енергия, акумулирано се в дървесината, е процеса на суха дестилация – пиролиза, който е реализиран при котлите тип ORLIGNO 200.       Пиролизата е процес на суха дестилация на дървесината - термично разлагане на органични и неорганични вещества в среда с ограничено съдържание на кислород на окиси на въглерода и водорода, въглероден диоксид,азот ацетон и малко количество пепел /2%/. Така полученият газ е идеално гориво за икономично отопление на нашите жилища. Процесът на изгаряне на дървесината в котлите тип ORLIGNO 200 протича по следната схема:
1.Сушене и газоотделяне на дървесината в камерата за зареждане. Дървесината тлее в херметично затворената камера, със затворен клапан на комина и малко количество въздух подавано от вентилатора. Всички освободени по време на пиролизата газови компоненти се насочват към дюзата изработена от огнеупорен бетон и разположена под камерата за зареждане. Към дюзата се подава вторичен въздух, който се смесва с дървесния газ в оптимално съотношение, за да се осигури пълно изгаряне на продуктите от пиролизата.
2.Изгаряне на дървесния газ в долната камера при температура 1200С.
3.Догаряне на дървесния газ и топлообмен.
Гореописания процес на изгаряне гарантира 6-12 ч. експлоатация с едно пълно зареждане. Условие за пълно изгаряне на дървесината е нейното подсушаване /препоръчва се влажност до 20 %, или не повече от 30 %/. Колкото повече е влагата в дървесината, толкова по-малко е количеството на получената топлинна енергия. Качеството, размера и влажността влияят на разхода на дървесина и обезпечават безаварийна работа и висока мощност на котела. Важно предимство на котлите тип ORLIGNO 200 в сравнение с котлите с изгаряне на въглища и кокс, на газ или нафта, са ниските експлоатационни разходи. Високата надеждност на котлите тип ORLIGNO 200 достигаща до 85%, и ниската цена на горивото водят до голяма икономическа ефективност.


Технически данни

Вътрешния корпус на котела е конструкция от заварени стоманени листове, образуващи водна риза. Дебелината на стоманените листове имащи контакт с продуктите на горене е 6 мм.
      Конвекционната повърхност на котела е изработена от димогарни тръби с размери 57х4 мм, през които продуктите от изгарянето се отвеждат в комина.
      Външния корпус на котела е изработен от панели с дебелина 0,8 мм. Топлоизолацията е от минерална вата с дебелина 20 мм.

Цени на пиролизните котли...